Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti Arredi s.r.o.
IČO: 48 210 927

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Predávajúci, spoločnosť Arredi s.r.o., so sídlom: Tomášikova 5/B, 821 01 Bratislava, IČO: 48 210 927 je obchodnou
   spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Slovenskej Republiky.
  2. Predávajúci je výhradným dovozcom vysokokvalitného nábytku výrobcu Chateau d´Ax a dovozcom iných značiek
   vysokokvalitného nábytku na území SR vyrábaných pre konkrétneho zákazníka na objednávku (ďalej
   označovaných aj ako „sortiment“).
 2. Predmet, účinnosť všeobecných obchodných podmienok predaja (VOPP)
  1. Predaj tovaru zo sortimentu spoločnosti predávajúceho sa riadi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami
   predaja predávajúceho (ďalej len ,,VOPP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy na predaj
   tovaru uzatváranej medzi spoločnosťou Arredi s.r.o. a kupujúcimi.
  2. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred týmito VOPP, pokiaľ konkrétne práva a povinnosti strán upravujú
   odlišne od ustanovení týchto VOPP.
 3. Kúpna zmluva
  1. Kupujúci si môže tovar u predávajúceho objednať podľa svojho výberu po prehliadke vystaveného nábytku, podľa
   farebnej vzorky, alebo z katalógov poskytnutých výrobcom. Kupujúci je povinný skontrolovať si správnosť
   objednávaného tovaru podľa svojho výberu na objednávke aj kúpnej zmluve a správnosť označenia a popisu
   tovaru. Za akékoľvek rozdiely resp. škody spôsobené nesprávnosťou postupu kupujúceho predávajúci
   nezodpovedá.
  2. Predávajúci je povinný sa k objednávke kupujúceho písomne vyjadriť najneskôr do 3 pracovných dní od dňa jej
   obdržania od kupujúceho. Ak sa v tejto lehote k objednávke kupujúceho predávajúci písomne nevyjadrí alebo
   objednávku kupujúceho odmietne, kúpna zmluva nevznikne.
  3. Kúpna zmluva je uzatvorená, ak je zo strany predávajúceho objednávka kupujúceho v celom rozsahu akceptovaná
   najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej obdržania a po obdržaní zmluvne dohodnutej zálohy na účet
   predávajúceho alebo do pokladne predávajúceho. Jeden exemplár kúpnej zmluvy je určený pre kupujúceho. Toto
   prevzatie kúpnej zmluvy predávajúcemu písomne potvrdí.
 4. Kúpna cena, platobné podmienky
  1. Kúpna cena je dohodnutá v kúpnej zmluve osobitne pre každý druh tovaru vrátane DPH.
  2. Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú cenu vrátane DPH. Zálohu na kúpnu cenu je kupujúci povinný zaplatiť
   najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. Celková Kúpna cena vrátane
   DPH musí byť predávajúcemu uhradená najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom dodania tovaru, pokiaľ sa
   strany písomne nedohodnú inak. V prípade ak záloha resp. kúpna cena nebudú zaplatené riadne a včas, predlžuje
   sa automaticky o počet dní omeškania kupujúceho s ich zaplatením dohodnutý termín dodania tovaru.
  3. Pri platbe bankovou kartou je na žiadosť predávajúceho kupujúci povinný preukázať svoju totožnosť predložením
   občianskeho preukazu (identifikačnej karty) alebo cestovného pasu.
  4. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú momentom pripísania na bankový účet predávajúceho alebo jej zaplatením
   v hotovosti do pokladne predávajúceho.
  5. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny resp. zostatku kúpnej ceny, je tento povinný zaplatiť
   predávajúcemu úrok z omeškania vo výške rovnajúcej sa základnej úrokovej sadzbe ECB zvýšenej o 5
   percentuálnych bodov platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu – ak ide o kupujúceho, ako
   fyzickú osobu – nepodnikateľa a ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu úrok z omeškania je
   stanovený vo výške základnej úrokovej sadzby ECB k prvému dňu omeškania zvýšenej o 9 percentuálnych bodov.
 5. Odstúpenie od zmluvy, zmluvné pokuty
  1. Kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu v lehote do 3
   pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.
  2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že kupujúci bude v omeškaní s úhradou zálohy
   resp. kúpnej ceny po dobu dlhšiu ako 5 dní, alebo ak kupujúci neprevezme tovar na dohodnutom mieste dodania
   tovaru a v dohodnutom termíne, alebo ak na dodanie tovaru neposkytne predávajúcemu potrebnú súčinnosť, tovar
   odmietne prevziať, alebo ak si kupujúci tovar umiestnený v sklade predávajúceho podľa bodu 6.6 VOPP
   nevyzdvihne u predávajúceho ani v lehote 1 mesiace po jeho uložení.
  3. Predávajúci je oprávnený v takýchto prípadoch odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho započítať zmluvnú
   pokutu a náhradu škody so zaplatenou zálohou na kúpnu cenu alebo celkovou kúpnou cenou a kupujúcemu vrátiť
   najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy rozdiel z poskytnutej zálohy, resp. kúpnej ceny.
   V prípade, že zmluvná pokuta presiahne zaplatenú zálohu, alebo ak záloha nebola zaplatená, je kupujúci povinný
   tieto predávajúcemu doplatiť najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia výzvy predávajúceho.
  4. Kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru do dohodnutého
   miesta dodania po dobu dlhšiu ako 30 dní, hoci mu v dodaní tovaru nebráni žiadna z okolností vis maior.
  5. Odstúpenie od zmluvy uskutočnené predávajúcim alebo kupujúcim z dôvodov dohodnutých v týchto VOPP
   tvoriacich neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a v súlade s dohodnutými podmienkami je účinné momentom
   doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy na poslednú známu adresu pre doručovanie druhej zmluvnej
   strany.
  6. V prípadoch porušenia povinností kupujúceho stanovených v týchto VOPP, najmä, ale nie len, v bodoch 4.2, 6.2
   a 6.4, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu rovnajúcu sa 50% z ceny objednaného tovaru
   s DPH, a to najneskôr v deň určený vo výzve na zaplatenie zmluvnej pokuty. V prípade porušenia povinnosti
   zakotvenej v bode 6.1 VOPP predávajúcim po dobu dlhšiu ako 30 dní, hoci mu v dodaní tovaru nebráni žiadna
   z okolností vis maior, je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny
   objednaného tovaru vrátane DPH za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5% z ceny objednaného tovaru
   s DPH.
 6. Dodanie tovaru kupujúcemu
  1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v dohodnutý deň dodania tovaru na dohodnutom mieste dodania
   tovaru. Spolu s tovarom budú kupujúcemu odovzdané aj záručné podmienky a návod na ošetrovanie tovaru
   Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade, ak mu pri odovzdaní tovaru neboli odovzdané záručné podmienky a návod
   na ošetrovanie tovaru, vytkne túto vadu predávajúcemu písomne do troch dní, v opačnom prípade platí, že mu
   záručné podmienky a návod na ošetrovanie tovaru boli odovzdané pri preberaní tovaru.
  2. Kupujúci sa zaväzuje, že objednaný tovar prevezme na dohodnutom mieste a v dohodnutom termíne
   od predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje splniť si túto povinnosť aj skôr po telefonicky, mailom alebo textovými
   správami (SMS) odsúhlasenom termíne. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri dodávke tovaru budú v telefonickom
   kontakte a budú si vzájomne telefonicky poskytovať potrebné informácie. Ak sa to nepodarí, budú strany
   komunikovať emailom,
   textovými správami (SMS) resp. písomne poštou zasielanými zásielkami.
  3. Predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom termíne, ak splneniu jeho záväzku budú brániť
   okolnosti vis maior, pod ktorými sa na účely kúpnej zmluvy rozumejú napr. zastavenie výroby tovaru výrobcom,
   zemetrasenie, krupobitie, kalamita, povodne a iné okolnosti z dôvodu prírodných podmienok, rozsiahle požiare,
   štrajky, vzbury, rozsiahle dopravné obmedzenia, administratívne zákazy (napr. zákaz vychádzania) a pod., ale aj
   dopravné nehody, udalosti vedúce k poškodeniu tovaru počas prepravy od výrobcu k predávajúcemu a iné
   nepredvídané okolnosti, napr. zničenie objednaného tovaru, ktoré nastanú na strane dopravcu alebo iných osôb a
   ich vznik a následky nevie predávajúci ovplyvniť. Po dobu trvania prekážok vis maior nie je predávajúci v omeškaní
   s dodaním tovaru a kupujúcemu neprislúchajú sankcie dohodnuté medzi zmluvnými stranami z tohto titulu.
  4. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú pre dodanie tovaru, a to najmä tak, že riadne a
   včas sprístupní miesto, kde sa má na dohodnutom mieste dodania tovar zložiť, resp. prípadne aj zmontovať a
   predávajúcemu dodanie tovaru a dokladov podľa bodu 6.1 potvrdiť na dodacom liste.
  5. Tovar sa považuje za dodaný vtedy, ak predávajúci tovar podľa kúpnej zmluvy dodá na dohodnuté miesto dodania,
   v prípade objednanej montáže a nezmontované kusy nábytku zmontuje, alebo aj v prípade, že predávajúci umožnil
   kupujúcemu prevzatie tovaru na dohodnutom mieste dodania a v dohodnutom termíne dodania tovaru, avšak
   kupujúci mu pre splnenie jeho záväzkov neposkytol potrebnú súčinnosť, resp. tovar odmietol prevziať. V takom
   prípade môže predávajúci podpísať záznam o dodaní tovaru nahrádzajúci dodací list s akoukoľvek treťou
   nezainteresovanou osobou.
  6. V prípade, že kupujúci prevzatie tovaru odmietne, resp. neposkytne predávajúcemu potrebnú súčinnosť, bude tovar
   určený pre kupujúceho umiestnený v sklade predávajúceho v Bratislave a kupujúcemu bude účtované skladné
   vo výške 5,EUR
   za každý aj začatý deň skladovania, kupujúci si môže tovar po zaplatení skladného na svoje
   náklady a svoje nebezpečenstvo. Dopravu tovaru si v takomto prípade zabezpečí kupujúci sám.
  7. Kupujúci je povinný si tovar prezrieť ihneď pri jeho preberaní. Zjavné vady tovaru (napr. dodanie iného než
   dohodnutého tovaru, chýbajúci tovar a pod.) resp. zjavné poškodenia musia byť reklamované ihneď pri jeho
   preberaní, pričom ich konkrétny popis musí byť uvedený už v dodacom liste. Ak kupujúci nepodá správu o zjavných
   vadách predávajúcemu bezodkladne, môže predávajúci uplatnenie záruky na tieto vady odmietnuť.
  8. Spôsob odberu tovaru si dohodne kupujúci priamo u predávajúceho v predajni. Ak sa kupujúci rozhodne pre vlastný
   odber tovaru, musí si dohodnúť čas a termín výdaja tovaru. V prípade, že si kupujúci dojedná montáž a dopravu
   tovaru, cena je určená pri zakúpení tovaru. V prípade, ak si klient zabezpečí vlastnú montáž, predávajúci
   nezodpovedá za prípadné škody spôsobené touto montážou.
 7. Výhrada vlastníckeho práva
  1. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov (napr. z dôvodov technických problémov pri prijímaní dohodnutej kúpnej ceny
   a pod.) dôjde k odovzdaniu tovaru kupujúcemu skôr, než bude zaplatená celá dohodnutá kúpna cena vrátane DPH,
   zostane tovar objednaný kupujúcim na základe kúpnej zmluvy majetkom predávajúceho až do doby úplného
   zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny vrátane DPH. V prípade, ak predávajúci požiada kupujúceho o vydanie tohto
   tovaru, ktorý zostáva vo jeho vlastníctve, kupujúci mu tento tovar na požiadanie vydá.
  2. Kupujúci nesmie tovar vo vlastníctve predávajúceho scudziť, t.j. ďalej predať resp. darovať, zaťažiť, prenajať, alebo
   ním akýmkoľvek spôsobom disponovať na ujmu predávajúceho. Na požiadanie predávajúceho je kupujúci povinný
   písomne mu oznámiť, kde sa tovar nachádza. Najneskôr do 3 dní je kupujúci povinný predávajúceho informovať
   o prípadnom spísaní tovaru súdnym exekútorom, súdnym vykonávateľom, správcom konkurznej podstaty resp.
   inou úradnou osobou. V prípade porušenia ktoréhokoľvek záväzku podľa tohoto bodu je kupujúci povinný nahradiť
   predávajúcemu škodu vrátane ušlého zisku v celom rozsahu.
 8. Záruka, záručné podmienky
  1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar (záručnú dobu) v trvaní 24 mesiacov počnúc od dodania tovaru
   (bod 6.5 VOPP), ak ide o kupujúceho, ktorým je fyzická osoba – nepodnikateľ a kupujúcemu, ktorým je fyzická
   osoba – podnikateľ alebo právnická osoba poskytuje predávajúci záruku za akosť v trvaní 12 mesiacov. Záruka sa
   na tovar vzťahuje len za podmienok, že budú dodržané záručné podmienky a za podmienky, že tovar bude
   ošetrovaný v súlade so stanovenými podmienkami.
  2. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru a na poškodenie spôsobené neodbornou montážou
   výrobku (v prípade, ak si kupujúci montuje tovar sám), jeho nesprávnym používaním a ošetrovaním, mechanickým
   poškodením povrchu alebo funkčných častí, vystavením tovaru priamemu slnečnému žiareniu a pod.
  3. Kupujúci je oprávnený tovar reklamovať v záručnej dobe v tej prevádzke predávajúceho, kde tovar kúpil.
   Reklamácia musí byť písomná, musí obsahovať presný popis reklamovanej vady a musí obsahovať dôkaz resp.
   fotografický materiál. Kupujúci sa musí preukázať dokladom o zakúpení, ktorým je potvrdenie o zaplatení celej
   kúpnej ceny vrátane DPH a dodací list na tovar potvrdený predávajúcim.
  4. Predávajúci je povinný reklamáciu bezodkladne posúdiť a reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa jej
   obdržania resp. v prípade ak sa jedná o výmenu tovaru, predávajúci vyrieši reklamáciu, po dohode s kupujúcim,
   za obdobie potrebné na výrobu náhradného dielu resp. tovaru výrobcom.
  5. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že pri kúpe nábytku, ktorý je upravený drevenou dýhou/vyrobený z masívu,
   ako aj výrobky z prírodnej neupravovanej kože, je možnosť odchýlky v kresbe dyhy/masívu/kože a farebnosti. Tieto
   však nie sú predmetom reklamácie, ale práve poukazujú na použitie pravej drevenej dyhy/masívu/kože. Tak isto
   môže dôjsť pri dopade priameho slnečného svetla na nábytok k zmene farebnosti. Toto je zapríčinené pôsobením
   UV žiarenia. Každá drevená dyha/masív/koža po istom čase vplyvom oxidácie má tendencie slabo meniť farbu.
   Rozdiely v kresbe dyhy/masívu/koži pri jednotlivých častiach sú štandardom nábytku a javom obvyklým, nie sú
   považované za vadu.
  6. Ďalšie podrobnosti o záruke, záručných podmienkach a reklamáciách sú zakotvené v reklamačnom poriadku
   spoločnosti Arredi s.r.o.
 9. Ostatné dojednania
  1. Zákazník (kupujúci) podpisom kúpnej zmluvy na tovar dáva predávajúcemu svoj súhlas so spracovaním svojich
   osobných údajov uvedených v kúpnej zmluve pre interné, propagačné a marketingové účely spoločnosti Arredi
   s.r.o., a to priamo tejto spoločnosti alebo sprostredkovateľovi, ktorý bude osobné údaje zákazníka spracovávať
   v mene predávajúceho. Kupujúci tiež udeľuje svojím podpisom kúpnej zmluvy súhlas so zasielaním správ
   týkajúcich sa predmetu zmluvy na jeho emailovú
   adresu resp. na svoj mobilný telefón. Tento svoj súhlas môže
   zákazník (kupujúci) kedykoľvek vo vzťahu k predávajúcemu písomne odvolať.
  2. Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú, že si až do úplného splnenia kúpnej zmluvy bezodkladne budú oznamovať
   zmeny svojich osobných a iných údajov, najmä zmeny mena, bydliska, oznámenie novej adresy pre doručovanie a
   pod.
  3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti týkajúce sa predmetu kúpnej zmluvy vrátane odstúpenia od zmluvy
   v dohodnutých prípadoch sa budú považovať za doručené tretí deň uloženia na pošte aj v prípade, že budú
   zasielané doporučene na poslednú známu adresu druhého účastníka zmluvy, a tento si zásielku svojím konaním
   alebo opomenutím na príslušnej pošte nevyzdvihne.
  4. Na ostatné práva a povinnosti zmluvných strán kúpnou zmluvou alebo týmito VOPP neupravené sa primerane
   vzťahujú všeobecné záväzné právne predpisy, najmä ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
   a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, ak je kupujúcim fyzická osoba – nepodnikateľ, a ustanovenia
   zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, ak je kupujúcim fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba.
   9.5 Tieto VOPP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou Arredi s.r.o. a kupujúcim
   ako časť obsahu týchto zmlúv. Tieto VOPP nadobudli platnosť dňom 01.07.2015 a aplikujú sa na všetky kúpne
   zmluvy. Skutočnosť, že ktorékoľvek z ustanovení týchto VOPP je alebo sa stane neplatným, resp. neúčinným,
   nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

Reklamačný poriadok
spoločnosti Arredi s.r.o.
IČO: 48 210 927

 1. Úvodné ustanovenia
  Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti spoločnosti Arredi s.r.o. a jej zákazníkov, ktorí si od nej zakúpili
  tovar. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami,
  ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú
  všeobecné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len ,,Občiansky zákonník“) a zákona č.
  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s
  fyzickými osobami podnikateľmi,
  sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení
  neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“).Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje predovšetkým na fyzické osoby – spotrebiteľov. Primerane sa použije aj na
  fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré nakupujú tovar v rámci predmetu svojej podnikateľskej
  činnosti (nákup na IČO, DIČ), avšak so zohľadnením osobitostí stanovených v zákone č. 513/1991 Z.z.
  Obchodnom zákonníku v znení neskorších predpisov.
 2. Záruka
  a. Arredi s.r.o. zodpovedá za výrobkové a výrobné vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa § 619
  Občianskeho zákonníka) a za výrobkové a výrobné vady, ktoré sa vyskytnú alebo prejavia po prevzatí veci počas
  záručnej doby.
  b. Arredi s.r.o. nezodpovedá za vady a chyby, ktoré vzniknú po dodaní tovaru kupujúcemu a sú dôsledkom:
  nesprávneho používania,
  nevhodného ošetrenia,
  umiestnenia vo vlhkom, prašnom a inom nevhodnom prostredí, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu,
  zlého skladovania po prevzatí tovaru,
  prepravy kupujúcim,
  neodbornej manipulácie s tovarom,
  poškodenia od domácich zvierat,
  nadmernej záťaže na tovar,
  neodborného zásahu do jeho konštrukcie,
  nevhodného umiestnenia tovaru – napr. blízkosti tepelného zdroja,
  vystavenia slnečnému žiareniu
  alebo dôsledkom vyššej moci (živelné pohromy, požiar, havária, nehoda), odcudzenia alebo zásahov iných osôb,
  predmetov, strojov alebo chemickofyzikálnych
  procesov externého prostredia, alebo za vady, ktoré vzniknú po
  uplynutí záručnej doby. Záruka sa taktiež nevzťahuje na prirodzené opotrebenie tovaru súvisiace s jeho
  používaním.
  Chybou tovaru nie je prípustný farebný rozdiel a rozdiel v štruktúre prírodných materiálov (napr. koža, drevo a pod.)
 3. Záručná doba
  a. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa § 620 Občianskeho zákonníka) ak je kúpna zmluva uzatvorená medzi
  spoločnosťou Arredi s.r.o. a kupujúcim, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ
  a začína plynúť od dátumu prevzatia
  tovaru kupujúcim (podľa § 621 Občianskeho zákonníka). Predávajúci poskytuje kupujúcemu, ktorým je fyzická
  osoba – podnikateľ alebo právnická osoba záruku za akosť v trvaní 12 mesiacov podľa ustanovení Obchodného
  zákonníka.
  b. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však ďalej
  nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (podľa § 619 Občianskeho zákonníka).
  c. Pri použitých veciach (napr. predvádzacia vzorka) je záručná doba 12 mesiacov.
  d. Záručná doba pri dodatočnej oprave a úprave tovaru po uplynutí záručnej doby stanovenej pri kúpe tovaru je 3
  mesiace.
  e. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže spoločnosť Arredi s.r.o. poskytnúť záruku presahujúcu
  rozsah záruky ustanovenej zákonom alebo týmto reklamačným poriadkom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky
  určí v záručnom liste.
  f. Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci.
 4. Uplatnenie reklamácie
  a. Ak v rámci záručných podmienok (definované v bode 2. a 3. tohto reklamačného poriadku) dôjde k výskytu
  reklamovateľnej závady, môže kupujúci vstúpiť do reklamačného konania, pokiaľ došlo ku kúpnopredajnému
  vzťahu, t.j. doplateniu plnej kúpnej ceny.
  b. Kupujúci musí uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady, inak kupujúcemu
  zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. Kupujúci je povinný bezodkladne po prevzatí
  tovar dôkladne obhliadnuť a uplatniť prípadné vady, ktoré má tovar v čase prevzatia. Ak kupujúci zistí
  nekompletnosť dodávky, alebo mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri
  prvom použití (do 3 dní od doručenia), je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť, inak reklamácia
  zapríčinená prepravou nebude uznaná.
  c. Pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia
  vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 Občianskeho zákonníka).
  Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia vady (opravy) výmenu vadnej veci za bezvadnú. To isté sa týka aj
  súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť
  vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to
  kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 Občianskeho zákonníka).
  d. Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na
  výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na
  výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť
  (§ 623 Občianskeho zákonníka).
  e. V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní,
  má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie
  peňazí). To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká vada, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát
  v záručnej dobe.
  f. Vady, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčná, ale poškriabaná
  chladnička) v
  takýchto prípadoch má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody
  medzi kupujúcim a predávajúcim.
  g. Ak predávajúci predal tovar za nižšiu cenu alebo tovar použitý a tento tovar má vadu, za ktorú predávajúci
  zodpovedá, má kupujúci právo na primeranú zľavu namiesto práva na výmenu veci.
 5. Reklamačný postup
  a. V prípade, že sa kupujúci rozhodne produkt reklamovať, informuje o vade najprv predávajúceho písomne emailom
  na adrese info@chateaudax.sk alebo telefonicky v pondelok až piatok od 10.00 – 18.00 hod. na číslach +421 907
  890 394 alebo +421 907 890 335.
  b. Predávajúci na základe popisu vady prehodnotí situáciu a stanoví ďalší postup, o ktorom kupujúceho bezodkladne
  informuje. V prípade, že existuje predpoklad, že na produkte skutočne došlo v rámci záručnej doby k výskytu
  výrobnej alebo výrobkovej vady, nasleduje obvyklý reklamačný postup, popísaný v nasledujúcich bodoch.
  c. Kupujúci pošle písomnú reklamáciu doporučene poštou, spolu s kópiou dokladu o kúpe, resp. donesie osobne
  potrebné dokumenty na adresu:
  Arredi s.r.o.
  Prevádzka Chateau D´ax
  Tomášikova 5/B
  821 01 Bratislava
  Oznámenie reklamácie musí obsahovať:
  1. daňový doklad
  2. názov výrobku
  3. popis závady
  4. prípadnú fotodokumentáciu
  d. Ak je to možné, vzhľadom na charakter výrobku, kupujúci odovzdá reklamovaný tovar pracovníkovi poverenému
  vybavovať reklamácie. Ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu alebo do servisného
  strediska, kupujúci môže požadovať odstránenie vady na mieste alebo sa dohodnúť na spôsobe prepravy výrobku.
  Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie (§ 598
  Občianskeho zákonníka.). Predávajúci po obdržaní písomnej reklamácie si dohodne termín osobnej obhliadky
  reklamovaného výrobku, ktorý nebolo možné odovzdať na prevádzkarni. Ak predávajúci vyšle svojho pracovníka za
  účelom odstránenia vád alebo ich podrobnejšieho posúdenia na miesto určené kupujúcim, náklady spojené s
  vyslaním pracovníka v prípade, že nebudú zistené žiadne vady tovaru, znáša v celom rozsahu kupujúci. Náklady sú
  dohodnuté paušálne vo výške 50 eur. Po prezretí tovaru predávajúci rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie
  ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch,
  najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
  reklamácie. Po určení spôsobu reklamácie predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, najneskôr do 30 dní odo dňa
  uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodne písomnou formou na základe súhlasu kupujúceho inak. V prípade, že
  predávajúci túto zákonnú lehotu alebo inú písomne dohodnutú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa,
  či bude požadovať výmenu tovaru alebo odstúpi od zmluvy (vrátenie peňazí). Do záručnej lehoty sa nezapočítava
  čas potrebný na odborné posúdenie vady. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o uplatnení
  reklamácie ako aj o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.
 6. Všeobecné reklamačné podmienky
  a. Reklamovať je možné len tovar zakúpený priamo u predávajúceho, t.j. spoločnosti Arredi s.r.o..
  b. K reklamácii je potrebné predložiť kópiu dokladu o kúpe a zaplatení.
  c. Reklamovať je možné len tovar, ktorý spĺňa všetky podmienky pre záručnú reklamáciu podľa vyššie uvedených
  bodov a je fyzicky nepoškodený, či už kupujúcim, alebo inou osobou, predmetom, strojom, živelnou pohromou, či
  iným chemickofyzikálnym
  vplyvom externého prostredia, či už pri používaní, skladovaní alebo prepravovaní
  produktu.V Bratislave dňa 01.07.2015

Kontakt

Po-So: 10:00 - 20:00
Nedeľa: zatvorené
Atrium, Einsteinova 9, Bratislava

Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s používaním cookies. viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close